EgzaminY ZawodowE
Jesteśmy Zawodowym Ośrodkiem Egzaminacyjnym
wszystkie egzaminy pisemne i praktyczne są organizowane w naszej szkole
ZGŁOSZENIA DO EGZAMINU
DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA DO EGZAMINU należy wypełnić osobiście i złożyć do starosty swojej grupy lub w sekretariacie szkoły.

do 15 września – jeżeli przystępujesz do egzaminu zawodowego w sesji zimowej;
do 7 lutego – jeżeli przystępujesz do egzaminu zawodowego w sesji letniej.

Deklaracja do pobrania:
- w wersji edytowalnej .docx ⏬
- w .pdf ⏬
- w sekretariacie szkoły

Opiekunka dziecięca
Symbol i nazwa kwalifikacji: SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka
Symbol i nazwa zawodu: 325905 Opiekunka dziecięca

Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
Symbol i nazwa kwalifikacji: BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy
Symbol i nazwa zawodu: 325509 Technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Technik sterylizacji medycznej
Symbol i nazwa kwalifikacji: MED.12. Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych
Symbol i nazwa zawodu: 321104 Technik sterylizacji medycznej

Terapeuta zajęciowy
Symbol i nazwa kwalifikacji: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Symbol i nazwa zawodu: 325907 Terapeuta zajęciowy

Opiekun medyczny
Symbol i nazwa kwalifikacji: MED.14. Świadczenie usług medyczno–pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Symbol i nazwa zawodu: 532102 Opiekun medyczny

JAK WYGLĄDA EGZAMIN ZAWODOWY?
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna jest przeprowadzana w formie testu pisemnego przy komputerze.
Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.

Część praktyczna egzaminu zawodowego polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja. Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze.‎ Dodatkowo na zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu ‎egzaminacyjnym ‎oraz z wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, ‎których nie wlicza ‎się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.
JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ, ABY ZDAĆ EGZAMIN?
Aby zdać egzamin zawodowy, należy uzyskać:‎ ‎
- z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), ‎
- z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje komisja okręgowa.
JAKI DOKUMENT OTRZYMUJE SIĘ PO ZDANIU EGZAMINU?
Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje ‎‎certyfikat kwalifikacji zawodowej, wydany przez komisję okręgową.
Osoba, która posiada ‎‎certyfikaty kwalifikacji zawodowej ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia, otrzymuje dyplom ‎ zawodowy. Do dyplomu ‎zawodowego dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎ Zawodowego, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.
TESTY ZAWODOWE ONLINE