Praktyka zawodowa
Zgodnie z podstawą programową słuchacze szkoły mają obowiązek odbycia praktycznej nauki zawodu w wymiarze godzin określonym w podstawie programowej dla danego kierunku.

Słuchacze zobowiązani są do samodzielnego zorganizowania praktyk zawodowych w wybranym przez siebie miejscu, czasie i zakładzie pracy. Praktyki można odbywać również w okresie wakacyjnym.

Istnieje możliwość, aby szkoła zorganizowała słuchaczowi możliwość odbycia praktyk zawodowych. W takich przypadkach słuchacz zostaje skierowany do konkretnego zakładu pracy w wyznaczonych godzinach.

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku odbycia w terminie praktyki zawodowej. Jej brak może być podstawą nieukończenia szkoły
.