Egzaminy semestralne

1. Podstawą klasyfikowania słuchacza w szkole dla dorosłych są egzaminy semestralne przeprowadzane z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania.

2. Do egzaminu semestralnego dopuszcza się słuchacza, który uczęszczał na obowiązkowe konsultacje, przewidziane w szkolnym planie nauczania, w wymiarze co najmniej 50% czasu przeznaczonego na te konsultacje, oraz uzyskał z wymaganych ćwiczeń i prac kontrolnych, oceny uznawane za pozytywne w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

3. W przypadku, gdy słuchacz otrzymał ocenę negatywną z pracy kontrolnej, jest obowiązany wykonać, w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego konsultacje, drugą pracę kontrolną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu semestralnego jest uzyskanie z pracy kontrolnej oceny uznanej za pozytywną w ramach wewnątrzszkolnego oceniania.

4. W szkołę policealnej słuchacz zdaje w każdym semestrze egzaminy semestralne w formie pisemnej z dwóch przedmiotów. Z pozostałych zajęć edukacyjnych egzaminy semestralne zdaje się w formie ustnej, egzamin semestralny z zajęć praktycznych ma formę zadania praktycznego.

5. Słuchacz, który nie spełnił warunków zawartych odpowiednio w ust. 2, 3, 4, nie otrzymuje promocji na semestr programowo wyższy i zostaje skreślony z listy słuchaczy.

6. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, zdaje ten egzamin w terminie dodatkowym, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
Rodzaje egzaminów z poszczególnych przedmiotów
Technik sterylizacji medycznej
Semestr I
1. Podstawy przedsiębiorczości - ustny
2. Język angielski zawodowy - ustny
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy - pisemny
4. Technologia mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych - pisemny
5. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego - ustny
6. Pracownia komunikacji interpersonalnej - praktyczny
7. Technologia informatyczna - praktyczny
8. Podstawy instrumentarium medycznego - praktyczny
9. Pracownia sterylizacji medycznej - praktyczny
10. Pracownia procesów mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego - praktyczny
11. Język polski zawodowy - ustny

Semestr II
1. Podstawy anatomii i fizjologii z elementami pierwszej pomocy - pisemny
2. Elementy mikrobiologii z epidemiologią - ustny
3. Język angielski zawodowy - ustny
4. Organizacja ochrony zdrowia - ustny
5. Metody sterylizacji instrumentarium medycznego - pisemny
6. Pracownia komunikacji interpersonalnej - praktyczny
7. Technologia informatyczna - praktyczny
8. Podstawy instrumentarium medycznego - praktyczny
9. Pracownia sterylizacji medycznej - praktyczny
10. Pracownia procesów mycia i dezynfekcji instrumentarium medycznego - praktyczny
11. Język polski zawodowy - ustny
Technika bezpieczeństwa i higieny pracy
Semestr I
1. Podstawy prawa pracy - ustny
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy - pisemny
3. Ergonomia w procesie pracy - ustny
4. Ocena ryzyka zawodowego - praktyczny
5. Podstawy przedsiębiorczości - pisemny
6. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - praktyczny
7. Pracownia komunikacji interpersonalnej - praktyczny
8. Język polski zawodowy - ustny

Semestr II
1. Podstawy prawa pracy - ustny
2. Techniczne bezpieczeństwo pracy - ustny
3. Ergonomia w procesie pracy - pisemny
4. Zagrożeniom w środowisku pracy - pisemny
5. Język angielski zawodowy - ustny
6. Ocena ryzyka zawodowego - praktyczny
7. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych - praktyczny
8. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - praktyczny
9. Pracownia komunikacji interpersonalnej - praktyczny

Semestr III
1. Ergonomia w procesie pracy - pisemny
2. Zagrożeniom w środowisku pracy - pisemny
3. Język angielski zawodowy - ustny
4. Ocena ryzyka zawodowego - praktyczny
5. Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych - praktyczny
6. Zarządzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy - praktyczny
Opiekunka dziecięca
Semestr I
1. Podstawy przedsiębiorczości - ustny
2. Język angielski zawodowy - ustny
3. Zdrowie publiczne - pisemny
4. Pielęgnacja dziecka zdrowego - pisemny
5. Wychowanie dziecka - ustny
6. Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością - ustny
7. Pracownia wychowania dziecka - praktyczny
8. Pracownia pielęgnacji dziecka - praktyczny
9. Pracownia literatury dziecka - praktyczny
10. Wychowanie muzyczne - praktyczny
11. Wychowanie plastyczno-techniczne - praktyczny
12. Język polski zawodowy - ustny

Semestr II
1. Język migowy - ustny
2. Język angielski zawodowy - pisemny
3. Zdrowie publiczne - ustny
4. Podstawy anatomii i fizjologii dziecka - ustny
5. Pielęgnacja dziecka zdrowego - ustny
6. Wychowanie dziecka - ustny
7. Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością - pisemny
8. Pracownia wychowania dziecka - praktyczny
9. Pracownia pielęgnacji dziecka - praktyczny
10. Pracownia literatury dziecka - praktyczny
11. Wychowanie muzyczne - praktyczny
12. Wychowanie plastyczno-techniczne - praktyczny

Semestr III
1. Podstawy anatomii i fizjologii dziecka - pisemny
2. Pielęgnacja dziecka zdrowego - ustny
3. Pierwsza pomoc - ustny
4. Wychowanie dziecka - pisemny
5. Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością - ustny
6. Pracownia wychowania dziecka - praktyczny
7. Pracownia pielęgnacji dziecka - praktyczny
8. Pracownia literatury dziecka - praktyczny
9. Wychowanie muzyczne - praktyczny
10. Wychowanie plastyczno-techniczne - praktyczny

Semestr IV
1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie opiekunki dziecięcej - ustny
2. Pielęgnacja dziecka zdrowego - ustny
3. Pierwsza pomoc - pisemny
4. Wychowanie dziecka - ustny
5. Podstawy psychologii, etyki i komunikacji interpersonalnej - pisemny
6. Pielęgnacja dziecka chorego lub/i z niepełnosprawnością - ustny
7. Pracownia wychowania dziecka - praktyczny
8. Pracownia pielęgnacji dziecka - praktyczny
9. Pracownia literatury dziecka - praktyczny
10. Wychowanie muzyczne - praktyczny
11. Wychowanie plastyczno-techniczne - praktyczny